Regulamin Targów Staroci

 

 

 1. Organizatorem Cieszyńskich Targów Staroci, zwanych dalej „Targami”, jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, z siedzibą: Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Targi organizowane są we współpracy z Cieszyńskim Klubem Hobbystów przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu, z siedzibą: ul. Pawła Stalmacha 14, 43-400 Cieszyn.

 2. Celem Targów jest zachowanie materialnych wartości historycznych, kulturowych i artystycznych. 

 3. Informację dotyczącą Targów można uzyskać na stronie internetowej www.domnarodowy.pl, na Facebook’u Organizatora, a także pod nr tel.: 698 101 226, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

 4. Targi odbywają się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od godz. 8.00 do godz. 14.00 w miesiącach kwiecień-listopad. Wystawcy zobowiązani są zlikwidować swoje stanowisko do godz. 15.00.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i godzin Targów z uwagi na święta państwowe lub innego rodzaju uroczystości/wydarzenia, o czym zobowiązuje się powiadamiać za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz swojej strony www.domnarodowy.pl, ze stosownym wyprzedzeniem.

 6. Organizator ustala następujące miejsce Targów: od kwietnia do listopada - część rolno-spożywcza Targowiska Miejskiego w Cieszynie – wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. Wystawcy mają prawo zajmować wyznaczone stanowiska nie wcześniej niż od godz. 7.00.

 7. Wystawcy, którzy organizują swoje stanowiska w innych niż wyznaczone przez Organizatora miejscach lub nie stosują się do zakazu postoju pojazdów samochodowych, mogą zostać ukarani przez służby porządkowe.

 8. Organizator prowadzi rezerwacje miejsc dla Wystawców (rezerwacja miejsc na pierwszych Targach Staroci - 7 kwietnia 2024). Opłata za rezerwację ustalana jest corocznie. W roku 2024 wynosi 40,00 brutto od jednego stanowiska, płatne jednorazowo na cały sezon wystawienniczy. W przypadku nie zgłoszenia się wystawcy do zarejestrowanego stanowiska do godz. 8.00 organizator zastrzega sobie prawo udostępnienia danego stanowiska innemu Wystawcy.

 9. Wystawcy są zobowiązani dbać o schludny wygląd swoich stanowisk oraz uprzątnąć to miejsce po zakończeniu Targów. Wszelkie szkody w mieniu Organizatora, powstałe z winy Wystawcy lub Uczestnika zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty ich naprawy.

 10. W czasie Targów Wystawcy zobowiązują są przestrzegać przepisów przeciwpożarowych i BHP oraz wykonywać polecenia Organizatorów. Na terenie i w czasie trwania Targów, obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedawania i spożywania alkoholu i zażywania środków odurzających.

 11. Zabrania się Uczestnikom i Wystawcom w czasie i w miejscu Targów:
  a) wnoszenia i oferowania do sprzedaży przedmiotów lub ich części, których posiadanie jest zabronione z mocy prawa, także mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestników i Wystawców Targów;
  b) wystawiania i oferowania do sprzedaży przedmiotów obrażających uczucia religijne, przedstawiające treści pornograficzne, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych czy niebezpiecznych, w tym – środków odurzających;
  c) oferowania do sprzedaży przedmiotów fabrycznie nowych, nie przedstawiających wartości kolekcjonerskiej.

 12. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać ogólnie przyjęte zasady rzetelności i uczciwości kolekcjonerskiej. W związku z powyższym, Wystawcy zobowiązują się informować kupujących o przedmiotach będących kopiami lub dubletami.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne i ukryte oferowanych przez Wystawców do sprzedaży przedmiotów np. uszkodzenia, fałszerstwa itp., jak również Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenia lub uszkodzenia (przypadkowe lub celowe) spowodowane przez Uczestników Targów oraz będących skutkiem kradzieży, wichury, zalania wodą i innych przyczyn losowych.

 14. Udział Wystawców w Targach jest odpłatny. Opłata podstawowa za jedno miejsce wystawiennicze - 1 stolik wynosi 10,00 zł brutto. Opłata podstawowa za powierzchnię poza stolikiem wynosi 5,00 zł brutto za 1 m. kw.

 15. Wystawcy zobowiązani są uiścić opłatę podstawową, o której mowa w ust. 14 u przedstawiciela COK. Wydany paragon fiskalny Wystawcy są zobowiązani przechowywać do zakończenia Targów jako potwierdzenie uregulowania płatności. Opłaty za stoiska będą ustalane i pobierane na stanowiskach.

 16. Wystawcy i Uczestnicy nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu, zakłócający spokój, naruszający porządek podczas Targów, będą wypraszani z ich terenu, co nie wyklucza prawa Organizatora do powiadomienia stosownych organów (Policja, Straż Miejska) o incydentach spowodowanych przez Wystawcę/Uczestnika Targów. W takich przypadkach, Organizator zastrzega sobie ponadto prawo pozbawienia Wystawcy ponownego udziału w Targach.

 17. Wystawcy i Uczestnicy wyrażają zgodę na audiowizualne utrwalanie przebiegu Targów i ich wizerunków, a także na wykorzystywanie tych materiałów przez Organizatora w celach promocyjnych, informacyjnych czy reklamowych. Ich udział w Targach oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności COK “Dom Narodowy”, dostępnej pod adresem: https://www.domnarodowy.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci.

 18. Skargi i wnioski należy składać w siedzibie Organizatora, tj: Cieszyński Ośrodek Kultury COK “Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, ul. Rynek 12.

 19. W przypadku wprowadzenia przez władze krajowe lub lokalne aktów prawnych uniemożliwiających Organizatorowi przygotowanie Targów Staroci, wydarzenie zostanie odwołane!

 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.