Małe granty

 

 

Jesteś z Cieszyna?
Masz pomysł na kulturalne wydarzenie?
Możesz na jego realizację zdobyć do 1000 złotych!

Ogłaszamy konkurs „Lokalnie-Kulturalnie”.
Celem konkursu jest wyłonienie pomysłu i realizacja najciekawszej imprezy kulturalnej zaproponowanej przez osoby fizyczne lub grupy nieformalne działające w Cieszynie. 
Może to być koncert, warsztaty, wystawa, spotkanie z pisarzem, przegląd filmowy…

Zapewniamy wsparcie merytoryczne oraz promocyjne, zaplecze techniczne i lokalowe. Na wnioski czekamy do 15 maja 2021 r.

 

R E G U L A M I N
uczestnictwa w konkursie małych grantów „Lokalnie-Kulturalnie” COK „Dom Narodowy.

 

I. Organizator

Organizatorem konkursu „Lokalnie-Kulturalnie” jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, zwany dalej Organizatorem.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie grantowym „Lokalnie-Kulturalnie” .
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie co najmniej trzech najciekawszych wydarzeń kulturalnych, które zostaną zrealizowane na terenie Cieszyna w roku 2021.
 3. Konkurs zakłada przyznanie jednorazowych grantów, a także wsparcie organizacyjne przez Organizatora dla wybranych wydarzeń.
 4. Wydarzenia powinny mieć charakter kulturalny, artystyczny, kulturalno-społeczny lub kulturalno-edukacyjny (np. koncert, warsztaty, wystawa, spotkanie z pisarzem, przegląd filmowy, etc.).

III. Uczestnicy

Do konkursu mogą przystąpić pełnoletnie osoby fizyczne lub grupy nieformalne składające się z co najmniej trzech osób powyżej 15 roku życia, w tym przynajmniej jednej pełnoletniej. Uczestnicy konkursu, dalej zwani Wnioskodawcami, muszą być związani z Cieszynem poprzez udokumentowane zamieszkanie, zatrudnienie, uczęszczanie do szkoły, prowadzenie działalności gospodarczej, itp. na terenie Cieszyna. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy COK „Dom Narodowy”.

IV. Nabór wniosków

 1. Projekty można zgłaszać za pomocą formularza, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, przesyłając go na adres mailowy: pomysl@domnarodowy.pl w tytule wiadomości wpisując: „Lokalnie-Kulturalnie” lub dostarczając go do sekretariatu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, Rynek 12.
 2. Wniosek należy złożyć w terminie: do 15 maja 2021 r.
 3. W trakcie naboru można skonsultować się i wyjaśnić wątpliwości związane z wypełnianiem lub składaniem wniosków, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Dziale Kultury COK „Dom Narodowy”. W celu konsultacji można kontaktować się również drogą mailową: l.bielski@domnarodowy.pl, w tytule wiadomości wpisując: „Lokalnie-Kulturalnie-konsultacje” lub telefonicznie pod numerem: 694 429 780.

V. Zasady przyznawania grantów

 1. Pula konkursowa wynosi 3 000 złotych brutto. Wnioskodawcy mogą wnosić o wsparcie w maksymalnej kwocie do 1000 złotych brutto na jednego wnioskodawcę (lub grupę w myśl punktu III. powyżej), na podstawie zgłoszonego do wniosku kosztorysu. W przypadku kiedy wydatki w przedstawionym budżecie zostaną uznane za niekwalifikowane (VII. Wydatki kwalifikowane, str. 3) bądź nieadekwatne do realizacji projektu, przyznana kwota może zostać o nie pomniejszona. Pula grantu może być podzielona na kilka projektów.
 2. W pierwszym etapie wnioski zostaną poddane ocenie formalnej przez komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora, zwaną dalej Komisją, oceniającą projekty pod względem formalnym. Wyniki oceny formalnej będą opublikowane na stronie www.domnarodowy.pl do 7 dni po zakończeniu terminu składania wniosków, a autorzy projektów zostaną o nich poinformowani drogą mailową.
 3. Drugi etap stanowić będą przesłuchania. Przedstawiciele uczestników wyłonionych w pierwszym etapie konkursu grantowego zostaną zaproszeni do siedziby Organizatora w terminie nie późniejszym niż 4 dni po ogłoszeniu wyników pierwszego etapu. O terminie spotkań uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. W przesłuchaniach wezmą udział co najmniej dwie osoby reprezentujące uczestnika, w tym przynajmniej jedna pełnoletnia, oraz Komisja. Po spotkaniach Komisja podda poszczególne projekty ocenie merytorycznej na podstawie karty oceny projektu znajdującej się w załączniku nr 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu ostatniego przesłuchania na stronie www.domnarodowy.pl.
 4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

VI. Realizacja projektu

 1. Zwycięskie projekty muszą zostać zrealizowane do końca listopada 2021 roku.
 2. Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie zapewnia pomoc merytoryczną, a także zaplecze techniczne i lokalowe podczas realizacji projektów.
 3. Wyłonione projekty będą realizowane pod opieką Kierownika projektu – wyznaczonego pracownika COK „Dom Narodowy”.
 4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wyrażenia na piśmie zgody na filmowanie i fotografowanie swoich wydarzeń, stanowiących realizację projektu konkursowego.
 5. Z osobami odpowiedzialnymi za realizację zwycięskiego projektu Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” podpisze porozumienie o współpracy (wzór porozumienia stanowi załącznik nr 3).

VII. Finanse projektu

 1. Wszelkie wydatki związane z realizacją projektu będą realizowane przez Kierownika projektu wyznaczonego przez COK „Dom Narodowy”.
 2. Jako koszty kwalifikowane rozumie się wydatki:
 1. adekwatne do realizacji projektu,
 2. racjonalnie oszacowane,
 3. poniesione w terminie trwania projektu,
 4. odpowiednio udokumentowane (faktura, umowa o dzieło, umowa zlecenie),
 5. zgodne z zatwierdzonym kosztorysem,
 6. na zakupy rzeczowe (np. artykuły biurowe), jedynie gdy będą one wykorzystane i zużyte podczas realizacji projektu.


3. W ramach grantu nie można tworzyć wydarzeń o charakterze komercyjnym, nastawionych na generowanie zysku na rzecz organizatorów wydarzenia lub innych podmiotów.
4. Jako koszty niekwalifikowane rozumie się wszystkie koszty niezawierające się w punkcie nr 2.
5. Kosztem niekwalifikowanym jest także honorarium za koordynowanie projektu.

VIII. Sprawozdawczość

 1. Realizatorzy projektów zobowiązani są do sprawozdania z wykonywanych działań w ramach projektu (Wzór sprawozdania z wykonywanych działań załącznik nr 4) do 14 dni po zakończeniu projektu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

X. Dane osobowe

 1. Organizator, pozyskując dane osobowe uczestników konkursu zobowiązuje się do przestrzegania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018., poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 s.
 2. W tym celu Organizator informuje uczestników konkursu o zasadach przetwarzania ich danych osobowych dla potrzeb organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu (klauzula informacyjna znajduje się w Formularzu zgłoszeniowym). Jednocześnie Organizator informuje, iż wymagana jest zgodna na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby udziału w Konkursie, w przypadku braku zgody Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie.
 3. Niezależnie od powyższego, Organizator zwraca się do uczestników o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów promocji wyników oraz informowania o przebiegu konkursu.
 4. W przypadku gdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w celach związanych z promocją wyników oraz informowaniem o przebiegu konkursu, winien podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku (wzór oświadczenia stanowi element formularza zgłoszeniowego).
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie.
 6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego konkursu będą przez niego przetwarzane w celu:
 1. realizacji konkursu,
 2. wyłonienia zwycięzców konkursu,
 3. doręczenia nagród i realizacji nagród,
 4. publicznego poinformowania o wynikach konkursu.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
8. Uczestnik konkursu może wyrazić zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku.

XI. Załączniki do Regulaminu

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Wzór karty oceny projektu
 3. Wzór porozumienia o współpracy
 4. Wzór sprawozdania z wykonanych działań