Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CIESZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY “DOM NARODOWY”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

  1. Administrator danych Administratorem danych osobowych Pani/Pana/Dziecka jest CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY”, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Telefon: +48 33 851 07 11 e-mail: sekretariat@domnarodowy.pl adres WWW: www.domnarodowy.pl
  2. Inspektor ochrony danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: iod@domnarodowy.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w związku z realizacją zadań i celów CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - DOM NARODOWY w Cieszynie, Rynek 12, 43-400 Cieszyn, które przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na CIESZYŃSKIM OŚRODKU KULTURY - DOM NARODOWY w Cieszynie. b) realizacji umów zawartych z kontrahentami CIESZYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY - DOM NARODOWY w Cieszynie c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. Przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.) - RODO. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493 z późn. zm.); ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157, poz. 1240); ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1974 nr 24, poz. 141); ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004, nr 19, poz. 177); ustawy z dnia 23. kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.); ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późn. zm.); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83 z późn. zm.). rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 1999 nr 26, poz. 234 z późn. zm); podstawa przetwarzania danych wynikająca z rodo: 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa (Art. 6.1 lit. c). 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora (Art. 6.1 lit. e). 3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (Art. 6.1 lit. b). 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (Art. 6.1 lit. a).
  4. Odbiorcy danych osobowych W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem, przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.
  5. Okres przechowywania danych osobowych 1. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana/Dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt (JRWA) oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
  6.  Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 1) dostępu do treści swoich oraz dziecka danych osobowych, 2) sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych osobowych, 3) usunięcia swoich oraz dziecka danych osobowych, 4) ograniczenia przetwarzania swoich oraz dziecka danych osobowych, 5) przenoszenia swoich oraz dziecka danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych.
  7. Prawo do wycofania zgody Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana/Dziecka danych do momentu jej wycofania.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana/Dziecka danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana/Dziecka może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. 1) W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 2) W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy. 3) W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich lub Dziecka danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.
  10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.