Regulamin sprzedaży biletów online

 

 Regulamin sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”

 

§1 

Definicje

 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.domnarodowy.pl, do którego prawa przysługują Organizatorowi; 
 2. Organizator – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” z siedzibą przy Rynek 12,
  43-400 Cieszyn, NIP 548 10 27 899, ING Bank Śląski S.A. I Oddział w Cieszynie nr konta:
  49 1050 1070 1000 0090 8103 1560;
 3. Nabywca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę sprzedaży Biletów; 
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 5. Uczestnik - osoba fizyczna, która na podstawie Biletu bierze udział w Wydarzeniu, Uczestnikiem może być sam Nabywca; 
 6. Wydarzenie - organizowane przez Organizatora wydarzenie kulturalne (impreza, koncert, spotkanie, warsztat, etc.); 
 7. Bilet - dokument potwierdzający zawarcie umowy z Organizatorem i uprawniający do wzięcia udziału w Wydarzeniu; 
 8. Regulamin - niniejszy regulamin; 
 9. Siedziba Organizatora – COK „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12.

 

§2 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu, uprawniających do uczestniczenia w Wydarzeniach. 
 2. Nabycie Biletu za pośrednictwem Serwisu wymaga założenia przez Nabywcę konta w Serwisie zgodnie z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.domnarodowy.pl. 
 3. W przypadku zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży Biletów za pośrednictwem Serwisu umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).  
 4. Uczestnik przed nabyciem Biletu lub/i Biletów zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu Sprzedaży. Zakup Biletu lub/i Biletów równoważny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 5. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. 
 6. Regulamin jest udostępniony Nabywcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

 

§3 

Zasady sprzedaży Biletów

 1. Organizator podaje w Serwisie informacje dotyczące aktualnych Wydarzeń, na które prowadzona jest sprzedaż Biletów. 
 2. Organizator zamieszcza w Serwisie informacje o: 
  1. rodzajach oferowanych Biletów, w szczególności wskazując, czy będą to dokumenty imienne czy na okaziciela, 
  2. zasadach wystawiania Biletów, w szczególności wymaganiach dotyczących przekazania Organizatorowi zdjęcia Uczestnika (dot. Biletów), 
  3. zasadach wykorzystywania Biletów, 
  4. cenach brutto Biletów oraz stosowanych przez Organizatora promocjach/ulgach, 
  5. okresie sprzedaży Biletów ze wskazaniem dni i/lub godzin, w których można składać zamówienia na Bilety, 
  6. dopuszczalnych sposobach płatności za Bilety, 
  7. zasadach odbioru Biletów, w szczególności wskazując czy możliwy jest wyłącznie odbiór osobisty (z określeniem miejsca i okresu odbioru), 
  8. zasadach uczestniczenia w Wydarzeniach i obowiązkach Uczestnika z tym związanych. 
 3. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Biletu. Organizator zastrzega, że możliwy jest zakup więcej niż jednego Biletu przez Nabywcę, przy czym niemożliwe jest zamówienie i kupno Biletu na rzecz osoby trzeciej (Uczestnika). 
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Biletu następuje w momencie przyjęcia przez Organizatora złożonego przez Nabywcę zamówienia, które następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres elektroniczny Nabywcy. 
 5. W razie jakichkolwiek niejasności Organizatorzy mogą poprosić o okazanie wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu lub potwierdzenia wygenerowanego przez system PayU. 
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Biletów nie będą wydawane duplikaty. 


§4 

Płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Nabywcę obowiązuje cena podana przy zamawianych Biletach w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto. Organizator informuje Nabywców o wszelkich innych opłatach i kosztach związanych z nabytymi Biletami. 
 2. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za Bilet w terminie 24 godzin od przyjęcia zamówienia przez Organizatora. 
 3. Nabywca może wybrać jeden z przewidzianych przez Organizatora sposobów płatności, które zostaną szczegółowo określone w opisie danego Wydarzenia, zamieszczonego w Serwisie. Organizator może przewidzieć w szczególności jeden lub kilka z następujących sposobów płatności: 
 1. za pomocą kodu Blik,
 2. za pomocą karty przedpłacowej lub kredytowej, 
 3. przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora -  Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn, ING Bank Śląski S.A. I Oddział w Cieszynie nr konta: 49 1050 1070 1000 0090 8103 1560.
 1. W razie braku zapłaty w pełnej wysokości w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej,Organizator może anulować zamówienie Nabywcy, o czym Nabywca zostaniepoinformowany. 
 2. Dokonując płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora
  w tytule przelewu należy podać „IMIĘ_NAZWISKO_NAZWĘ WYDARZENIA_E-MAIL” Nabywcy. W razie niepodania wymienionych danych w tytule, Organizator podejmie starania
  w celu ustalenia wymaganych danych, w szczególności kontaktuje się z Nabywcą. W razie niemożliwości ustalenia i dopasowania danych Nabywcy do dokonanego przelewu, Organizator zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, zaś zamówienie będzie anulowane. 
 3. Momentem zapłaty jest: 
 1. w przypadku płatności za pomocą systemu PayU - moment uznania rachunku usługodawcy przyjmującego płatności na rzecz Organizatora, 
 2. w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym bezpośrednio do Organizatora moment wpłynięcia kwoty na konto Organizatora. 

 

§5 

Odbiór Biletów

 1. Zamówione i opłacone Bilety w formie wydruku (e-bilet) będą wysłane na adres e-mail Nabywcy, podany podczas zakupu Biletów. 

 

§6
Prawo odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Nabywcom będącym Konsumentami w rozumieniu przepisów prawa w przypadku zawarcia umowy nabycia Biletu i/lub Biletów z Organizatorem - zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

 

§7 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy sprzedaży Biletów Nabywca może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 1 Regulaminu. 
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Nabywcy oraz adres e-mail Nabywcy. 
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 
 4. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu. 
 5. O decyzji Organizatora Nabywca zostanie powiadomiony pisemnie na adres pocztowy lub drogą elektroniczną na adres e-mail podany w reklamacji. 
 6. W przypadku odwołania lub nie odbycia się Wydarzenia wskutek tzw. siły wyższej (zdarzenia zewnętrznego, nadzwyczajnego i niezależnego od Organizatora, związanego z działaniem sił przyrody lub wejściem w życie aktów prawnych wydanych przez organy administracji państwowej) Organizator może odmówić zwrotu kosztów Biletu. W takiej sytuacji każda reklamacja będzie analizowana i rozpatrywana indywidualnie.

 

§8 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące umowy sprzedaży Biletu lub/i Biletów, Uczestnik powinien kierować na następujący adres poczty elektronicznej: ksiegowosc@domnarodowy.pl 
 2. Do umowy sprzedaży Biletu zawartej między Organizatorem a Nabywcą mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy. 
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży Biletów w każdej chwili bez podania przyczyny. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu–
  w szczególności w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa lub nałożenia na Organizatora określonych obowiązków, a także w celu usprawnienia działania Serwisu usług
  i zapobieganiu ewentualnym nadużyciom. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie
  w momencie ich ogłoszenia lub przekazania Uczestnikowi. 
 5. Administratorem danych osobowych Nabywców, Konsumentów i Uczestników jest Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów za pośrednictwem Serwisu. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach, dostępne są w zakładce Polityka prywatności.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 1 października 2020 r.