Deklaracja dostępności


Cieszyński Ośrodek Kultury - ''Dom Narodowy'' zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej domnarodowy.pl
Data publikacji strony internetowej: 30-03-2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-03-2022. Oświadczenie sporządzono dnia: 30-03-2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny


Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest przystosowana dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła.

Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Wygląd strony:

 • Serwis posiada wygodnej nawigacji ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,

 • możliwa zmiana wielkości czcionki

 • zastosowano prawidłowy kontrast

 • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna

 • tytuły stron prawidłowo wdrożone 

 • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach

 • linki prawidłowo wdrożone 

 • fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone

 • wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna 

 • pułapki klawiaturowe – występują 

 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, elementy graficzne

 • nie wszystkie zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące


Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Adam Cieślar - Dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury, 2 piętro, e-mail: a.cieslar@domnarodowy.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 698 104 383. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna

 

1.Opis dostępności wejścia do budynku.
Budynek użyteczności publicznej – Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” zlokalizowany jest w Cieszynie (43-400) przy ul. Rynek 12. Przed wejściem głównym znajduje się parking na czas zaopatrzenia, przed wejściem bocznym (od ul. Matejki) – drugie miejsce parkingowe - dla potrzeb organizacyjnych instytucji. W pobliżu znajduje się wiele ogólnodostępnych (płatnych) miejsc parkingowych oraz dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – jedno obok wejścia do budynku, drugie w odległości ok. 20 m od wejścia.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada cztery kondygnacje (łącznie z parterem i strychem niedostępnym dla interesantów) naziemne i jedną podziemną (piwnica jest niedostępna dla interesantów), dwa główne trzony komunikacji pionowej: klatka schodowa wraz z windą oraz klatka schodowa dodatkowa, która powiązana jest ze strefą sali widowiskowej i sali baletowej.

3.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. COK „Dom Narodowy” zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym.

 

4. Udogodnienia:
- czytelny układ wejść do budynku;
- wejście z poziomu terenu;
- toalety dla osób z niepełnosprawnością na parterze oraz pierwszym i drugim piętrze,
- winda,
- dostosowanie sali widowiskowej oraz zaplecza dla potrzeb użytkowników z niepełnosprawnością,
- garderoby dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych na zapleczu,
- możliwość realizacji zajęć w pomieszczeniach na wszystkich dostępnych kondygnacjach dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

5. Utrudnienia:
- brak oznaczeń w alfabecie Braille’a,
- prysznice w strefach garderób niedostosowane (brodzik),
- brak systemu przyzywowego w toaletach,
- brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

 

Cieszyński Ośrodek Kultury - "Dom Narodowy"
43-400 Cieszyn
ul. Rynek 12
telefon 33 851 07 11