Regulamin zajęć popołudniowych COK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY DOM NARODOWY

Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników zajęć organizowanych przez Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy (zwanego dalej COK DN).

§ 1

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez COK DN jest:
  • zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
  • dokonanie zgłoszenia (w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje rodzic lub opiekun prawny) poprzez podpisanie Deklaracji uczestnictwa, otrzymanej od instruktora lub w informacji COK, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
  • uiszczenie opłaty określonej cennikiem COK DN, zgodnie ze złożoną deklaracją uczestnictwa.
 2. Skreślenie z listy uczestników zajęć następuje na wiosek uczestnika lub na skutek decyzji COK DN, gdy uczestnik nie stosuje się do zapisów niniejszego regulaminu. Rezygnacja z zajęć przez uczestnika następuje TYLKO po złożeniu oświadczenia uczestnika o rezygnacji w formie pisemnej lub mailowej na adres sekretariat@domnarodowy.pl.
 3. Rezygnacja jest skuteczna w miesiącu następnym po wpłynięciu rezygnacji do informacji COK DN.
 4. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc, przyjmowane są na listę rezerwową.

§ 2

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez COK DN określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Opłaty wnoszone są z góry.
 3. Opłat można dokonywać w informacji COK DN od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub przelewem na konto: 26 1020 2313 0000 3602 1122 7073 (w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, rodzaj zajęć oraz okres czasu, za który wpłata jest wnoszona).
 4. Opłata za zajęcia jest stała płacona ryczałtem, bez względu na ilość zajęć w miesiącu. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć.
 5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia i odnotowywana w dzienniku zajęć.
 6. 6. Zaległość w opłatach będzie skutkować dalszą windykacją zaległej wierzytelności, włącznie ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

§ 3

KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia odbywają się w ustalonych przez Dyrektora COK DN miejscu i godzinach.
 2. Program zajęć ustala Dyrektor COK DN w porozumieniu z danym instruktorem.
 3. COK DN zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. Informacja o zmianach publikowana jest na stronie www.domnarodowy.pl i na Facebook'u.
 4. W przypadku małego zainteresowania, COK DN zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odwołania zajęć.

§ 4

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun osoby niepełnoletniej lub z ograniczeniami jest zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich zakończeniu. COK DN nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu uregulowania zaległości.
 2. Uczestnik zajęć zobowiązuje się stosować się do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju, obuwia, zasad bezpieczeństwa, porządkowych, BHP i ppoż.).
 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
 4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia, bez zgody instruktora, wyposażenia pracowni lub sali poza budynek, w którym odbywają się zajęcia.
 5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali ponosi osoba nieprzestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób nieletnich są to ich rodzice/opiekunowie prawni.
 6. COK DN nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników na korytarzach, w salach, czy w szatni budynku COK DN.
 7. COK DN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 8. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń pracownika COK DN.
 9. Powstałe prace, które nie zostaną odebrane przez uczestników zajęć po roku przechodzą na własność COK DN.

§ 5

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych jest CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY “DOM NARODOWY”, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy Rynek 12, 43-400 Cieszyn. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przysługujących prawach, dostępne są na stronie internetowej www.domnarodowy.pl w zakładce Polityka prywatności (link: https://domnarodowy.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci).

§ 6

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych oraz BHP.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Wszelkie zmiany ogłaszane będą na tablicy ogłoszeń w budynku COK DN oraz na stronie www.domnarodowy.pl.
 3. Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi COK DN.
 4. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie ma zastosowanie ustawa z dnia 23. kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.).