Regulamin imprez plenerowych

REGULAMIN IMPREZY

MIEJSCE: RYNEK

Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem imprezy") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 838 zwanej dalej: „Ustawą”) oraz innych przepisów, których postanowienia mają bezpośredni wpływ na organizację Imprezy oraz jej przebieg.

Regulamin jest wydany przez organizatora imprez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, 43-400 Cieszyn, Rynek 12. (zwanej dalej: „Imprezą”).

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym jest ona przeprowadzana. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.

2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.

3. Impreza ma charakter kulturalno-artystyczny, a jej celem nie jest propagowanie jakichkolwiek poglądów czy idei politycznych lub społecznych.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1. Wydarzenia w ramach imprezy mają charakter ogólnodostępny i otwarty z wyłączeniem stoisk handlowych.

2. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

3. Organizator może odmówić wstępu osobie zakłócającej ład i porządek publiczny przed wejściem na teren, na którym odbywać się będzie impreza.

4. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego organizator imprezy może wezwać uczestnika imprezy do zachowania się zgodnego z prawem oraz zapisami niniejszego Regulaminu, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w imprezie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania, w tym wezwania właściwych służb - Straży Miejskiej, Policji lub innych.

5. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych, a niezależnych od organizatora.

6. Organizator może w każdym czasie zmienić program pod względem artystycznym i czasowym - w szczególności na skutek zdarzeń szczegółowo wskazanych w punkcie 16 Regulaminu - bez uprzedzenia i bez prawa do rekompensaty dla uczestnika imprezy, na co uczestnik wyraża zgodę.

7. Organizator może odmówić wstępu na imprezę osobie, u której stwierdzono posiadanie napojów alkoholowych, będącej pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających. W razie powzięcia uzasadnionych zdaniem Organizatora wątpliwości co do stanu trzeźwości uczestnika imprezy (lub pozostawania przez niego pod wpływem środków odurzających) i możliwego zagrożenia dla innych uczestników, uprawniony jest Organizator do wezwania właściwych służb.

8. Organizator nie dopuszcza możliwości spożywania alkoholu oraz palenia papierosów na terenie imprezy. Każde takie zachowanie skutkować może wezwaniem uczestnika do opuszczenia terenu Imprezy lub zastosowania dalszych sankcji wskazanych w pkt. 4 powyżej.

9. Organizator może odmówić wstępu na teren imprezy osobie, u której stwierdzono posiadanie: broni oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, fajerwerków, petard (w tym hukowych), materiałów pirotechnicznych, flag i transparentów, urządzeń emitujących dźwięk, materiałów rasistowskich, ksenofobicznych oraz propagandowych, a także plakatów i ulotek bez autoryzacji, oraz wszelkich innych materiałów niebezpiecznych lub mogących powodować zagrożenie dla innych uczestników imprezy.

10. Zabroniona jest agitacja polityczna oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

11. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy do celów dokumentacyjnych i promocyjnych imprez Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, zgodnie z Polityką Prywatności COK, z którą można zapoznać się na: https://www.domnarodowy.pl/pl/strona/polityka-prywatnosci

12. Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na imprezie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

13. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo, które działają na podstawie Ustawy o Ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2020 r. poz. 838), zgodnie z art.36 tej ustawy.

14. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.

15. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza, a także w stosunku do innych jej uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania tzw. siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że przeprowadzenie imprezy lub części jej programu jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na realizację zadania.

17. W związku z obowiązującymi obostrzeniami, spowodowanymi pandemią koronawirusa Sars-Cov-2 impreza odbywa się zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanymi i ogłoszonymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Oznacza to, iż uczestnicy imprezy mają obowiązek zachowywać dystans społecznego między uczestnikami (min. 1,5 metra) a w przypadku gdy jest to niemożliwe zakrywania ust i nosa. Uczestnicy wchodzący na teren imprezy mają obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu oraz zajmować miejsca zgodnie z oznakowaniem!

18. Każdy uczestnik imprezy oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Ponadto każdy uczestnik imprezy oświadcza, iż jest świadomy/świadoma, że podczas przebywania na terenie imprezy może zarazić się koronawirusem oraz przenieść go na inne osoby, w tym wspólnie zamieszkujące oraz mające z nią kontakt, co może wywołać chorobę COVID-19.

19. W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej, w tym wprowadzeniu przez władze krajowe lub lokalne aktów prawnychuniemożliwiających Organizatorowi przygotowanie imprezy, wydarzenie zostanie odwołane!

20. Regulamin obowiązuje w dniu trwania imprezy, tj. 29 sierpnia 2020 roku.

21. Rozstrzyganie wszelkich sporów i podejmowanie decyzji, o których niniejszy Regulamin nie traktuje, jak również prawo do interpretowania wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

22. Niniejszy Regulamin jest dostępny: w siedzibie Organizatora oraz na terenie imprezy.