Aktualności

Zobacz wszystkie
10 października 2022

XVIII KONKURS GWAR - PO CIESZYŃSKU PO OBU STRONACH OLZY

Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" oraz Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach oraz Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Republice Czeskiej i Sekcja Ludoznawcza ZG PZKO w Republice Czeskiej zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XVIII eycji Konkursu Gwar "Po cieszyńsku po obu stronach Olzy".

Konkurs GWAR po raz XVIII kierowany jest do dzieci, uczniów i młodzieży wszystkich typów placówek i szkół historycznej Ziemi Cieszyńskiej po obu stronach Olzy, w Polsce i Republice Czeskiej. Uczestników KONKURSU GWAR mogą zgłaszać placówki opiekuńczo – wychowawcze, szkoły wszelkich typów, placówki kultury, rodzice i opiekunowie prawni. Mogą w nich uczestniczyć także uczniowie, którzy ukończyli 18 lat i sami, z własnej inicjatywy, zgłoszą uczestnictwo w konkursie. Zachęcamy wychowawców, nauczycieli, pracowników placówek kultury a także rodziców i dziadków by mobilizowali i włączali się w przygotowania dzieci i młodzieży szkolnej do udziału w konkursie GWAR, kultywowania i zachęcania do mówienia językiem ojców i praojców, ubierania autentycznych strojów, odtwarzania obrzędów i zwyczajów oraz prezentowania w formie scenicznej wydarzeń z przeszłości i czasów współczesnych. Laureaci Konkursu Gwar mogą być zapraszani na lokalne uroczystości, festiwale i konkursy organizowane w szkołach, placówkach kultury oraz na regionalnych imprezach na terenie Polski i Republiki Czeskiej, np. w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej czy Gorolskigo Święta w Jabłonkowie.

Terminarz:

  • 7 listopada 2022 - termin przyjmowania zgłoszeń
  • 24 - 25 listopada 2022 - przesłuchania konkursowe w Domu Narodowym w Cieszynie
  • 15 grudnia 2022, godz. 16:00 - Koncert Finałowy w Domu Narodowym w Cieszynie

Zgłoszenia - wypełniony i podpisany formularz karty zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy a.pawlitko@domnarodowy.pl, w wyjątkowych sytuacjach można dostarczyć wypełnioną kartę osobiście do COK "Dom Narodowy".

PLIKI

Powrót